Կարգավորում

Բանկի գործունեությունը կարգավորող հիմնական օրենքները և նորմատիվ–իրավական ակտերը հետևյալներն են՝  1. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք

 2. «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենք

 3. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք

 4. «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք

 5. «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենք

 6. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք

 7. «Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ օրենք

 8. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք

 9.  ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք

 10. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք

 11. «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների  հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03

 12. «Բանկի և ավանդատուի,կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05   

 13. «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը» կանոնակարգ 8/02

 14. «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ» կանոնակարգ 8/01

Թարմացված է 2016-03-03